זמני תפילות

רשימת בתי הכנסת

לחצו על ראש עמודה כדי לסדר את הטבלה לפיה

שםכתובתשכונהשם גבאיטלפון ניידאולםכמותמרחב מוגן
אביר יעקבהזמיר 1נאות בן גוריוןארמונד ממן052-7486833כן50לא
אבן ספירמשעול הגויאבה 16רמות ויצמןעומר בן גור054-4462732לאלאכן
אברהם אבינואלעזר 11נאות בן צביאילן נעים050-8771411כן100מקלט קרוב
אהבה ואחוהמשעול הסהרוןרמות ויצמןגבריאל דהן052-2928240לאלאכן
אהבת ישראליערה (מקלט)רמות ויצמןיעקב חזות054-2285888לאלאמקלט
אוהב שלוםבוכריס 11נאות בן גוריוןהרב שלמה דוידי054-6598068כן70יש מקלט קרוב
אוהל אברהםהתבור 2נאות שז"ראורי צדוק052-5550801כן120לא
אוהל ישראלהראשונים 13נאות בן צביטויטו ישראל054-7537656כן40כן
אוהל מועדהנשיאים 3נאות שזראבי מוסאי054-7743834כן180כן
אוהל משההנשר 2נאות בן גוריוןחדד אליהו050-7335596לאלאכן
אוהל שמואלהצבר 19רמות ויצמןישראל דנינו053-7221020כן120
אור בהיכלרח הזית 6רמות ויצמןיניב יצחק050-7386337לאלאממ"ד
אור ודרךשבזי 13נאות בן גוריוןדוד כהן052-8881590כן50מקלט קרוב
אור ציוןהסביון 2נאות אשכולמוסאי מורדכי052-3588103כן80כן
אחדות ישראלהבשן 7נאות שז"רדוד שטרית054-9789103כן80מקלט קרוב
אחוות ישראלהסירה 7הירוקהאהרון פרץ052-6555241לאלאכן
אליהו הנביאהאלון 15רמות ויצמןמאיר לוי054-9789214כן120כן
בהכנ"ס בוכריסשבזי 4נאות בן גוריוןליאור כהן052-7081895כן180מקלט קרוב
בית יעקבאבוחצירא 14נאות בן גוריוןבן דוד שלמה054-9135735כן40כן
בית-אלהדרור 56נאות אשכולמשה משה050-8543489כן120לא
בן איש חיהריאשונים 5נאות בן צביאברהם מרדכי054-9764564לאלאלא
בני עקיבאהלילך 6נאות בן גוריוןמזוז אבנר050-5322987כן100מקלט
בצור ירוםדבורה עומר 5נאות שמירמאור בן ברוך050-8842062לאלאכן
ברכת יצחקהלילך 1נאות בן גוריוןמשה ישראלי052-3540377לאלאמקלט
גיבורי החילהאלון 1רמות ויצמןאהרון אבי052-8901225לאלאמקלט
דוד המלךהגלבוענאות שז"רישראל בן אבו054-9789231כן120מקלט
דרכי נועםהחבצלת 67נאות בן גוריוןרחמים כהן052-3865892כן40מקלט
היכל רעות-יביע אומריהודה הלוי 14ירוקהאדם אלקלעי050-3705552לאלאיש
היכל שלמהשד ירושלים 1נווה אילןדוד רז054-5285880לאלאמקלט
העדה האתיופיתהדרור 20נאות בן גוריוןאסף אברהם054-9789209כן100יש
חב"דהזמיר 1נאות בן גוריןהרב יוסף לרר054-7977919כן60יש
חב"ד נאות שמיראהובה עוזרינאות שמירהרב ישראל לרר054-7977920לאלאיש
חבקוק הנביאהדקל 18רמות ויצמןשלמה קמארי050-3353152כן150לא
חדוות אלשד ירושלים 1נווה אילןאביחיל יעקב054-7422425כן120כן
חזון ישע-יהחבצלת 43נאות אשכולהדור שרעבי052-3902108לאלאמקלט
חיבת ציוןחבצלת 36נאות בן גוריוןמאיר בר כוכבא054-7720010כן120כן
חסדי יוסףהעצמאות1501נאות בן גריוןנאמן מרדכי054-8438513לאלאכן
יגל יעקבהעצמאות1501נאות בן גוריוןיעקב איטח054-7464002כן120לא
יד לבניםאבוחציראנאות אשכולמשה הגרי052-4735466לאלאמקלט
יד רמ"אהגלבוע 2נאות שזריוסי אלקסלסי052-3852180כן150יש
יוסף תהילותהשייטים 6הירוקהשלומי עזרא050-5722301כן100כן
יצחק אבינוהגלבוע 34נאות שז"רנגאתי דוד050-8825811לאלאלא
לחזקאל הנביאהראשונים 11רמות בן צביגולגוליאן יוסי052-2581657כן50כן
מגדל עוזהאלון 40רמות ויצמןשחר כהן054-9789181לאלאלא
מגן דודהר סינינאות שז"ראבסקר יוסף054-8820838לאלאכן
מגן שלמהמשעול הגויבה 1 רמות ויצמןדוד בנדנקר052-3854206כן80מקלט
מועדון הקשישיםהלילך 5נאות בן גוריוןאילן מימון054-9789354לאלאלא
מטה משהנופר 33רמות ויצמןהרוש גבריאל050-6292290כן120כן
מים עמוקיםחבצלת1(מקלט)נאות בן גוריוןאיתן צנעני052-6498161לאלאמקלט
מרדכי הצדיקשד דואני 1נאות בן גוריוןיצחק פור נעים050-6292494כן50כן
מרכזי נאות שמירנאות שמיראביאל דדוש052-5914810לאלאכן
משכן אלעזרהצדף 7 ירוקהאלי אמיתי052-3301930לאלאלא
משכן חביבהצבעוני 15נאות בן גוריוןמאיר אבוטבול054-4942886כן90ממ"ד
משכנות יעקבהנשיאים 5נאות בן צביהרב יעקב דוידי054-5957786לאלאמקלט
נווה שלוםהערבה 30רמות ויצמןמאיר אלמליח054-9789161לאלאלא
נזר אברהםהערבה 30רמות ויצמןהרב אביטן רפאל050-7588078לאלאכן
נחל ליאורבוכריס 2נאות בן גוריוןהרב דוידי רחמים052-7609269לאלאמקלט קרוב
נצח זכריהאבוחצירא 4נאות בן גוריוןהרב מתי הגרי052-2459245כן120יש
נצח שלוםחבצלת 27נאות אשכולראובן צפירה052-5676179לאלאלא
עזרא הסופרגיבורי החיל 2נאות בגיןאהרוני מרדכי053-5640440כן200יש
עטרת זקניםשבזי9נאות בן גוריוןאוריה בסל055-8829529כן30לא
פורת יוסףביה"ס סינינאות ש"זריניב עמרני052-6726538לאלאכן
קדושי ישראלהדרור 14רמות בן גוריוןרגב נתן050-3711378כן80לא
קול יעקבהנביאים 23נאות בן צבייוסי באבאי050-5354532לאלאכן
ראש יוסףהאלון 19רמות ויצמןישראלי בנימין052-7656153כן40כן
רבי דוד בן ברוךהדקל 13רמות ויצמןביטון אברהם053-2442873כן150לא
רבי דוד ומשההאלון 66רמות ויצמןזגורי שמעון057-2442873לאלאלא פעיל
רבי חיים בן דיוואןפינת זית וערבהנווה אילןפרץ יוסף08-9439240לאלאלא
רבי מאיר בעל הנסבוכריס 1נאות בן גוריוןשמעון טובול054-4932738כן100כן
רבי מחלוף הלויהנשיאים 5נאות שז"רמנחם באבאי052-7037500לאלאמקלט
רחימי מריםשד העצמאותנאות אשכולאהרון רחימי052-8313754לאלאלא
רשב"יהסביון 5נאות אשכולצביקה הרוש050-7544408כן120מקלט
רשב"י חולותהתאנה 6רמות ויצמןמישל ממן053-2312933כן120
שמחה ורחמיםהנגב 1נווה אילןיצחק שטרית055-6623368לאלאכן
תמימי מנחםהאלון 45רמות ויצמןאוזנה יאיר050-2250777לאלאלא
תפארת ישראלהשבזי 29בן גוריוןשאול גרפי052-6264092לאלאלא
תפילה למשהאבוחצירא 6נאות בן גוריוןיצחק מוסאי054-9789351כן12לא