תהליך קבלת התעודה

פתיחת תיק
סיור בבית העסק
תשלום אגרה
חתימת הסכם
הנפקת תעודה

פתיחת תיק

כל בעל עסק בתחום המזון המעוניין בקבלת תעודת הכשר. ימלא בקשה כתובה ומפורטת בה הוא מבקש מהרבנות המקומית שבתחומה העסק נמצא, שתעניק לו תעודת כשרות וזאת בהתאם לתקנות חוק איסור הונאה (תעודות הכשר). בבקשה יש למלא את הפרטים המזהים של בית העסק, אופי הפעילות באופן מקיף כגון: הכשרה, בישול, אפיה, מוצרים מוגמרים, סוגי אריזה מתוכננים, שעות פעילות, בשרי/חלבי/פרוה וכו', אישורים ומסמכים רשמיים.

סיור בבית העסק

מחלקת הכשרות תשלח מפקח כשרות מטעמה על מנת לבדוק בפועל את העסק על כל מרכיביו, שלוחותיו וסניפיו, ולוודא התאמת הבקשה שבטופס למציאות בעסק. לאחר מכן יעביר המפקח חוות דעת בו הוא מגדיר כי בדק את העסק ופרטי הבקשה ואת המלצתו האם להנפיק תעודת כשרות מהסיבות המפורטות. סיכום חוות הדעת יועבר באמצעות מנהל המחלקה להכרעתו של הרב נותן ההכשר.

תשלום אגרה

תשלום האגרה מתבצע ע"י בעל העסק אצל מזכירת מחלקת הכשרות. התשלום ע"פ לוח תעריפי אגרות של המשרד לשירותי דת.

חתימת הסכם

הרבנות והמועצה הדתית מכינים הסכם השגחה כתוב, בו יפורטו כל הנושאים המהווים התקשרות מחייבת בין בעל העסק ובין הרבנות שהפועל היוצא הוא מתן תעודת כשרות לעסק ואפשרות הפרסום כי העסק אכן כשר.

בהסכם יכללו פרטי בית העסק בעליו והגורמים האחראיים, נהלי הכשרות, זמני פעילות המשגיח, שכר הטרחה, איסור פתיחת העסק בשבתות מועדים וכד', הגדרת האריזות וכו'.

להווי ידוע כי אין לשפות ולשלם לכל גורם רבני הקשור לעסק מלבד גובה האגרה הקבועה בחוק.

בחירת משגיח – הרבנות תקצה משגיח/ים בעסק ותיתן כתב מינוי. המשגיח מצידו יחתום על אחריותו לביצוע נהלי הכשרות לעסק.
הרבנות איננה המעביד או המעסיק של המשגיח אולם סמכותה וחובתה להכתיב לבעל עסק מי הוא המשגיח, מה מעמדו, מה סמכויותיו וחובותיו.
המשגיח ימלא את תפקידו בהתאם להנחיות הרבנות תוך חובתו כעובד כלפי מעבידו בכל ענין ובתנאי שאיננו פוגע בחובותיו מטעם הרבנות.

הנפקת תעודה

  • הרבנות תנפיק תעודת הכשר בהתאם לאופי העסק בו יצוינו הפרטים הבאים: בעל העסק, כתובת בית העסק, סיווג הכשרות: חלבי/בשרי/פרווה, רמת הכשרות: רגילה/מהדרין, שם המשגיח ומס' טלפון הנייד שלו.
  • כמו כן תוצב מדבקת ברקוד למנוע זיוף של תעודת ההכשר
  • חשוב לדעת: תעודת ההכשר הינה רכוש בלעדי הרבנות המקומית ורשאית להסירה בכל עת לאחר קיום ההנחיות הנזכרות בחוזר מנכ"ל.
  • עדכון התעודה – הרבנות תקפיד לחדש התעודה מיד עם תום תוקף התעודה הישנה.

תעודת כשרות לדוגמה

תעודת כשרות לדוגמה